Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO), zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, podaje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie (dalej: Inspektorat), 20-072 Lublin,
ul. Lubomelska 1-3, NIP:  712-24-10-553, REGON: 431027502, jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Inspektoracie sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: Inspektor):

Ø  adres: Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki  Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3,

Ø  e-mail: iod@lublin.winb.gov.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu/celach:

a) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Inspektoracie,

b) realizacji zawartych umów,

c) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody,
w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nimi umowy,

c) pozostałe strony i uczestnicy postępowania oraz ich pełnomocnicy.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
z zastrzeżeniem, że gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisów prawa, dane te mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Inspektoracie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.