Obowiązek informacyjny w zakresie monitoringu wizyjnego

Administrator danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO), zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, informuje że:

1. Monitoringiem wizyjnym objęto korytarz WINB w Lublinie zlokalizowany na VI piętrze budynku. Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Inspektoracie sprawuje Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@lublin.winb.gov.pl.
4. Celem przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia będącego własnością Inspektoratu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO) oraz art. 222 ust. 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.).
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania lub
w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – do czasu prawomocnego jego zakończenia – w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.
9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.