Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Administrator danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO), zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, podaje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, NIP: 712-24-10-553, REGON: 431027502.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Inspektoracie sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: Inspektor):

adres: Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3,

e-mail: iod@lublin.winb.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
a) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów m.in.: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych,
b) art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO, w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
c) art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nimi umowy,
c) pozostałe strony i uczestnicy postępowania administracyjnego oraz ich pełnomocnicy,
d) kurierzy oraz podmioty świadczące usługi pocztowe.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniami wskazanymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
z zastrzeżeniem, że gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisów prawa, dane te mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Inspektoracie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. W zakresie udostępniania danych w BIP przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.