Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie – w procesie rekrutacji

Administrator danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO), zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, podaje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji
w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3,
2. Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@lublin.winb.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO to jest na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz
w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw (m.in. numer kontaktowy, adres
e-mail, wizerunek).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru, w którym dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zostaną podane szczególne kategorie danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może być w dowolnym czasie odwołana.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z rozporządzeniem RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, 20-067 Lublin, przez administratora danych w celu umożliwienia udziału w bieżącym i przyszłych procesach rekrutacyjnych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam /-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………………
(Data i podpis osoby biorącej udział w procesie rekrutacji)

 

Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie 2006-2007. All rights reserved.
wykonanie MDA. Wszelkie prawa zastrzeżone.